I. Definicje

Sprzedający – Talia Aldona Roszak, Firma Odzieżowa, ul. Trzebiatowska 29, 60-432 Poznań; NIP: 781-100-34-67, REGON: 632475113, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP prowadzonej przez Ministra Gospodarki, e-mail: [email protected] , tel./fax: +48 61 8488 091 (zwaną w niniejszym Regulaminie Talia);

Zamawiający – osoba (Klient) składająca Zamówienie w Sklepie Internetowym Talia i strona Umowy sprzedaży w przypadku jej zawarcia; Sklep Internetowy Talia – teleinformatyczna platforma sprzedażowa działająca pod adresem http://www.talia-fashion.pl, prowadzona przez Talia, za pośrednictwem której Zamawiający może zakupić od Sprzedającego Towary;

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego Talia (w tym również konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późn.zm.);

Towary – rzeczy ruchome, prezentowane w Sklepie Internetowym Talia, mogące być przedmiotem Umowy Sprzedaży;

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta na odległość pomiędzy Sprzedawcą i Zamawiającym w zakresie Towarów wskazanych w Zamówieniu i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie;

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Koszyk – element Sklepu Internetowego Talia, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły Zamówienia takie jak: ilość Towarów, rozmiar i kolor Towaru, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.;

Formularz Rejestracji – usługa dostępna na stronie Sklepu Internetowego Talia, za pomocą której Klient podając swoje dane osobowe, tworzy konto użytkownika, przy użyciu którego może dokonywać w Sklepie Internetowym Talia zakupu Towarów;

Formularz Zamówienia – usługa dostępna na stronie Sklepu Internetowego Talia, za pomocą której Klient nieposiadający konta użytkownika, może dokonać w Sklepie Internetowym Talia zakupu Towarów;

Sklep Stacjonarny Firmy Talia – tradycyjny punkt sprzedaży detalicznej zlokalizowany w centrum handlowym lub innym miejscu;

II. Postanowienia ogólne

1. Sklep Internetowy TALIA prowadzony jest przez Sprzedającego.

2. Każdy Klient ma w każdej chwili dostęp do Regulaminu poprzez „kliknięcie” linku „Regulamin” umieszczonego na stronie Sklepu Internetowego.

Składając Zamówienie Klient jednocześnie oświadcza i potwierdza, iż zapoznał się i zaakceptował niniejszy Regulamin. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem koniecznym korzystania z usług naszego Sklepu Internetowego.

3. Wszystkie informacje zawarte na stronie Sklepu Internetowego Talia, odnoszące się do Towarów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

4. Zdjęcia Towarów umieszczane są na stronie Sklepu Internetowego Talia w celach przykładowych i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli.

5. Klienci mają możliwość zakupu Towarów w Sklepie Internetowym Talia niezależnie od tego czy dokonali Rejestracji poprzez wypełnienie Formularza Rejestracji i założenie profilu.

Rejestracja w Sklepie jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu.

6. Warunkiem skutecznego złożenia Zamówienia jest: podanie dokładnych i prawdziwych danych adresowych przez Klienta wskazanych w Formularzu Zamówienia lub Formularzu Rejestracji, a także wskazanie numeru telefonu lub adresu e – mail, pod którym możliwy będzie kontakt z Klientem ze strony Sprzedającego.

7. Informacje podane w Formularzu Rejestracji oraz w Formularzu Zamówień powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych, co dotyczy w szczególności danych osobowych Klienta, Sprzedający nie ma obowiązku realizowania Zamówienia. Zakazane jest przekazywanie lub udostępnienia przez Klienta treści sprzecznych z prawem lub naruszających prawa osób trzecich.

8. Sprzedawca nie zapewnia mechanizmów służących do weryfikacji poprawności danych wprowadzanych przez Zamawiającego, poza mechanizmami sprawdzającymi ich kompletność. Zamawiający może w każdej chwili skorygować swoje błędy w trakcie wprowadzania danych do Zamówienia.

9. Sprzedający podejmuje niezbędne środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych przez Klienta podczas rejestracji oraz podczas składania Zamówień. (Zasady ochrony danych osobowych udostępnianych przez Zamawiającego określono w rozdziale XII. Dane osobowe oraz w Polityce Prywatności.)

10. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób niepowodujący zakłóceń w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

b) niepodejmowania działań mających na celu wejście w posiadanie informacji niejawnych, będących w posiadaniu Sprzedającego;

c) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami;

11. Sprzedający może pozbawić Klienta prawa korzystania ze Sklepu Internetowego, w przypadku podania nieprawdziwych danych w Formularzu Rejestracji lub Formularzu Zamówień lub w przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków, o których mowa w ust. 10 powyżej. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania z usług Sklepu Internetowego, nie może dokonać ponownej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedającego.

III. Towary i dostępność

1. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie Internetowym Talia są nowe, wyprodukowane w Polsce przez Sprzedającego w oparciu o projekty jego autorstwa.

2. Każdy element naszych Towarów powstaje dzięki naszej starannej pracy. Wszystkie Towary są dopracowywane i wykańczane ręcznie, co sprawia, że każdy egzemplarz jest wyjątkowy i niepowtarzalny. Dlatego też niewielkie różnice i nieregularności są nieodłącznym elementem naszych Towarów.

Zdjęcia Towarów umieszczone są na stronie Sklepu Internetowego Talia w celach przykładowych i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli.

Dopuszcza się istnienie różnic pomiędzy egzemplarzem tego samego wzoru Towaru, którego zdjęcie zostało zamieszczone w Sklepie Internetowym Talia, a innym egzemplarzem tego wzoru Towaru zamówionego przez Klienta, przy czym różnica w detalu Towarów tej samej serii wynika ze specyfiki wykonywania tych Towarów.

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w kolorystyce Towarów, wynikającą z różnicy kolorów uwidocznionych na zdjęciu Towaru a oryginałem sfotografowanego Towaru.

Ponadto, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość nieznacznych zmian w kolorystyce Towarów, wynikającą z różnic w wybarwieniach tego samego materiału, dostarczonego mu przez jego dostawców.

Zdjęcia oraz inne formy wizualizacji i prezentacji Towarów zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego mają charakter informacyjny o Towarach.

3. Towary prezentowane w naszym Sklepie Internetowym są dostępne w bardzo bogatej kolorystyce. Z uwagi na jej bogactwo, paleta wszystkich dostępnych w Sklepie Internetowym barw prezentowana jest na zdjęciach różnych Towarów.

W opisie każdego Towaru podana jest informacja odnośnie dostępności Towaru w danym kolorze i rozmiarze.

4. Towary zamieszczone w naszym Sklepie Internetowym mogą zostać zmodyfikowane według życzeń Klienta. Mamy wtedy do czynienia z Zamówieniem Indywidualnym. Przy każdym Towarze podawana jest lista modyfikacji. Każda przeróbka wymaga osobno naszej akceptacji i jest wyceniana oddzielnie, stąd przed złożeniem Zamówienia konieczny jest kontakt telefoniczny lub emailowy.

Nie akceptujemy też wszystkich przeróbek.

Nie przyjmujemy zwrotów Towarów z zamówień indywidualnych – szytych na miarę, skracanych i przerabianych.

5. Towary prezentowane w naszym Sklepie Internetowym mają różną dostępność, która jest uzależniona od realizacji zamówień u naszych dostawców materiałów oraz procesu produkcyjnego u Sprzedającego. W przypadku braku części Towarów objętych Zamówieniem, Klient jest informowany o stanie Zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości Zamówienia).

6. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi Towaru nowego, bez wad.

IV. Ceny Towarów i Promocje

1. Wszystkie ceny Towarów zamieszczonych na stronie Sklepu Internetowego Talia:

a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;

b) nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki, które są kalkulowane i podane do wiadomości Klienta przed finalnym zatwierdzeniem Zamówienia przez Klienta;

2. Ceny prezentowane w Euro są cenami jedynie przybliżonymi i wynikają z przewalutowania cen w PLN według aktualnego kursu NBP. Sklep Internetowy Talia nie odpowiada za kurs według, którego wydawca kart przeliczy cenę na walutę, w której prowadzona jest karta.

3. Ceną wiążącą i ostateczną Towaru jest jego cena podana na stronie Sklepu Internetowego Talia w chwili składania Zamówienia przez Klienta.

4. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia obejmująca również koszty przesyłki, przedstawiana jest na Stronie Internetowej po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy Zamówienia i formy płatności (patrz punkt VI i VII).

5. Wszelkie modyfikacje Towaru wprowadzane na życzenia Klienta mają wpływ na ostateczną cenę Towaru. Są one wyceniane oddzielnie, po uprzednim kontakcie Klienta.

6. Talia zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach Towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.

7. Promocje w Sklepie Internetowym Talia nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

8. Ceny Towarów obowiązujące w Sklepie Internetowym Talia obowiązują przy składaniu Zamówienia za pośrednictwem Internetu na Stronie Internetowej http://www.talia-fashion.pl, telefonicznie oraz e-mailowo. W przypadku dokonywania zakupów w Sklepie Stacjonarnym Firmy Talia obowiązują ceny określone dla Towarów sprzedawanych bezpośrednio w Sklepie Stacjonarnym Firmy Talia.

Wszystkie oferty specjalne przedstawione na Stronie Internetowej http://www.talia-fashion.pl są ważne do wyczerpania zapasów. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów. Realizacja Zamówień następuje według kolejności wpływania Zamówień na te Towary. Ze względu na ograniczoną dostępność Towarów objętych promocją, firma Talia nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowane zamówienia promocyjne.

9. Akcje promocyjne nie obejmują Towarów z Zamówień Indywidualnych – szytych na miarę, skracanych i przerabianych.

V. Składanie Zamówień i zawarcie Umowy Sprzedaży

1. W celu dokonania zakupu Towarów prezentowanych w Sklepie Internetowym Talia należy złożyć Zamówienie.

2. Zamówienie można złożyć na stronie Sklepu Internetowego Talia (za pośrednictwem Formularza Zamówień lub Formularza Rejestracji ), telefoniczne pod numerem: +48 61 8488 091, jak i e-mailowo na adres: [email protected] .

3. Zamówienia składane na stronie Sklepu Internetowego Talia przyjmowane są przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Jedynie Zamówienia składane telefonicznie i pocztą elektroniczną przyjmowane są w dni robocze w godzinach 10.00 – 18.00. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym Zamówienie zostało złożone.

4. W przypadku dokonania przez Klienta rejestracji w Sklepie Internetowym Talia, złożenie Zamówienia następuje poprzez zalogowanie się na stronie Sklepu Internetowego Talia, dodanie Towaru do koszyka i potwierdzenie woli złożenia Zamówienia.

W przypadku braku dokonania przez Klienta rejestracji w Sklepie Internetowym Talia, warunkiem złożenia Zamówienia jest dodanie Towaru do koszyka, wypełnienie w Formularzu Zamówień wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki Towaru oraz podjęcie innych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.

5. Składając Zamówienie Klient dokonuje wyboru Towaru, wskazuje rozmiar i kolor Towaru, jeżeli dany Towar oferowany jest w różnych rozmiarach i kolorach, dodaje Towar do Koszyka, a następnie w Koszyku wskazuje sposób odbioru i płatności za Zamówienie.

Przed zakończeniem procedury składania Zamówienia Klient oświadcza i potwierdza, iż zapoznał się i zaakceptował niniejszy Regulamin, a także potwierdza, że jest świadomy, iż Zamówienie Towaru jest równoznaczne z obowiązkiem zapłaty.

Jeżeli Klient zdecydował się na płatność przy odbiorze to obowiązek jest w chwili odbioru.

6. Procedura składania Zamówienia kończy się wysłaniem Zamówienia. Wysłanie Zamówienia przez Klienta stanowi ofertę Klienta złożoną Sprzedającemu co do zawarcia Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

7. Składając Zamówienie w naszym Sklepie Internetowym Klient akceptuje warunki umieszczone w opisie Towaru, a w szczególności jego dostępność w danym kolorze i rozmiarze, cenę, koszty przesyłki oraz czas realizacji Zamówienia. Tylko Zamówienia zgodne z warunkami umieszczonymi w opisie Towaru, traktowane są jako poprawnie złożona oferta.

8. Po wysłaniu Zamówienia Klient otrzymuje na stronie Sklepu Internetowego Talia oraz na wskazany przez niego adres poczty e-mail, komunikat potwierdzający złożenie Zamówienia. Potwierdzenie wysłane na adres poczty e-mail zawiera informacje dotyczące pozycji w Zamówieniu, ilości Towarów, wartości Zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, oraz dane teleadresowe Klienta. Komunikat wyświetlony na stronie Sklepu informuje o numerze i kwocie Zamówienia oraz podaje dane do przelewu. Potwierdzenie złożenia Zamówienia stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sprzedającego oferty zakupu Klienta.

9. Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną (Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji), na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży zamówionych przez Klienta Towarów.

10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.

11. Klient ma prawo wprowadzić zmiany oraz zrezygnować z Zamówienia nie później jednak niż w ciagu 2 dni od otrzymania od Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia oferty zakupu, tj. przed otrzymaniem maila potwierdzającego przyjęcie Zamówienia do realizacji. W niniejszej sprawie Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym e-mailem lub telefonicznie (po którym należy przesłać potwierdzenie e-mailem). Anulacja Zamówień opłaconych przelewem online/kartą kredytową nie jest możliwa.

VI. Formy płatności

1. Zapłaty za Zamówione Towary można dokonać:

a) przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy

Właściciel Rachunku: Talia Aldona Roszak

Bank: Santander Bank Polska S.A.

Numer konta w PLN: 05 1090 1362 0000 0001 0418 4397

w tytule przelewu należy wskazać numer zamówienia;

w przypadku płatności w EURO:

Właściciel Rachunku: Talia Aldona Roszak

Bank: Santander Bank Polska S.A.

Numer konta w EURO: PL 31 1090 1362 0000 0001 2411 2676

SWIFT-BIC: WBKPPLPP;

b) przelewem online/kartą kredytową – zapłata realizowana w czasie rzeczywistym, poprzez wykorzystanie form płatności wskazanych w Sklepie Internetowym bezpośrednio przez Sprzedawcę lub podmiot działający na zlecenie Sprzedawcy;

Zamówienie jest realizowane pod warunkiem uzyskania przez Sprzedawcę pozytywnej autoryzacji od operatora płatności elektronicznych oraz banku Kupującego.

Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24 – PayPro S.A.

ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań

c) za pobraniem – zapłata realizowana podczas przekazywania przesyłki, wysłanej firmą kurierską DPD.

Za pobraniem nie wysyłamy Towarów z Zamówień Indywidualnych.

Za granicę nie wysyłamy przesyłek za pobraniem.

d) przy odbiorze osobistym u Sprzedawcy;

2. Termin płatności wynika z formy płatności wybranej przez Zamawiającego. Poza płatnością za pobraniem, płatność następuje po zawarciu Umowy sprzedaży, a przed dostawą i wydaniem Towaru.

3. W przypadku gdy rachunek bankowy Sprzedawcy nie został uznany kwotą należności w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia zatwierdzenia Zamówienia, Umowa Sprzedaży zawarta między Zamawiającym a Sprzedawcą ulega rozwiązaniu.

4. W e-mailu potwierdzającym złożenie Zamówienia podawana jest dokładna kwota do zapłaty uwzględniającą opłatę za przesyłkę oraz ewentualne rabaty.

Koszt dodatkowych usług, modyfikacji Towaru wykonanych na prośbę Klienta podawany jest oddzielnie, w osobnej korespondencji, do zapłaty przed realizacją w.w. usługi.

VII. Dostawa

1. Dostawa Towaru odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Dostawa Towaru odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD Polska Sp. z o.o.. Maksymalny przewidywany czas dostawy Towaru przez przewoźnika to 2 dni robocze od dnia nadania przesyłki. Talia zastrzega sobie prawo do zmiany usługodawcy dostarczającego Towar.

3. Dostawa Towaru poza granice Rzeczpospolitej Polski odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. (przesyłka ekonomiczna) oraz firmy kurierskiej DPD Polska Sp. z o.o. (przesyłka ekspresowa).

Przewidywany czas dostawy Towaru uzależniony jest od rodzaju wybranej przesyłki i może wynosić od 4 do 21 dni roboczych.

Towar wysyłamy przesyłką ekspresową tylko do Niemiec, Austrii i Czech. Przesyłka ekspresowa do pozostałych krajów – tylko i wyłącznie po uprzednim kontakcie telefonicznym lub e-mailowym. Koszt ustalany indywidualnie.

Talia zastrzega sobie prawo do zmiany usługodawcy dostarczającego Towar.

Do Zamówień wysyłanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą być doliczone ewentualne opłaty strefowe, celne i podatki importowe. Opłaty te pokrywane są przez Klienta. Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane procedurami celnymi.

4. Zaleca się aby Klient, odbierając przesyłkę z Towarem, sprawdził jej stan. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania wskazanym jest, aby w obecności kuriera, sporządzić protokół szkody, który wraz z ewentualną reklamacją powinien zostać niezwłocznie przesłany do Sprzedającego, nie później jednak niż w terminie 3 dni.

5. Opłaty za dostawę Towarów są podawane w procesie składania Zamówienia.

VIII. Realizacja Zamówień

1. Po otrzymaniu przez Zamawiającego potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji Zamówienia przez Sprzedającego.

2. Przez zrealizowanie Zamówienia należy rozumieć skompletowanie Zamówienia i przekazanie do wysłania za pośrednictwem przewoźnika na adres wskazany przez Zamawiającego.

3. Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania aż do wyczerpania zapasów.

4. Orientacyjny termin realizacji Zamówień wynosi od 1 do 5 dni roboczych od zaksięgowania płatności lub od dnia uzyskania pozytywnej autoryzacji od operatora płatności elektronicznych oraz banku Kupującego. W przypadku Zamówień za pobraniem – od 1 do 5 dni roboczych od potwierdzenia przyjęcia Zamówienia.

5. Realne czasy realizacji Zamówień zależą od aktualnych stanów magazynowych, procesu produkcyjnego, realizacji Zamówień u naszych dostawców materiałów oraz promocji i ilości Towarów w jednym Zamówieniu.

6. Jeżeli Talia nie może zrealizować Zamówienia z powodu niedostępności zamówionego Towaru (lub braku części zamówionych Towarów), niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzech dni od dnia złożenia przez Klienta Zamówienia, zawiadomi o tym Klienta w celu podjęcia decyzji o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości Zamówienia), jeżeli otrzymała zapłatę, zwróci całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną.

7. Termin realizacji Zamówień na Towary zindywidualizowane (wytworzone specjalnie dla Klienta, według jego specyfikacji) ustalany jest indywidualnie.

8. Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu (faktura VAT lub paragon fiskalny). W przypadku, gdy Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT i chce otrzymać fakturę, powinien wysłać Sprzedającemu stosowną informację o tym, np. za pośrednictwem poczty elektronicznej bezpośrednio po dokonanym zakupie, podając niezbędne dane.

IX. Wymiana Towaru

1. Wszystkie zakupione w Sklepie Internetowym Talia Towary podlegają wymianie w ciągu 14 dni od daty doręczenia przesyłki.

2. Jeżeli Klientowi nie odpowiada rozmiar/kolor, może dokonać wymiany Towaru na taki sam w innym rozmiarze/kolorze. Jeżeli interesujący Klienta rozmiar/kolor nie jest dostępny, może dokonać wymiany Towaru na inny dostępny w Sklepie Internetowym Talia.

3. Wymiany prosimy kierować na adres: Talia Aldona Roszak, Firma Odzieżowa, ul. Trzebiatowska 29, 60-432 Poznań.

Do paczki z wymienianym Towarem prosimy włożyć kartę z informacją:

* wskazanie Towaru docelowego (nazwa Towaru, rozmiar, kolor)

* adres wymiany.

4. Koszt odesłania do Talia nieużywanego Towaru pokrywa Klient. Natomiast koszt wysyłki po dokonanej wymianie jest bezpłatny i pokrywany przez Sprzedającego (odnosi się to do jednokrotnej wymiany).

5. Koszt wymiany Towaru wysłanego zagranicę – w obie strony pokrywa Klient.

6. Jeśli Towar nabywany w wyniku dokonanej zamiany jest droższy od Towaru zwracanego, wpłaty różnicy ceny Klient dokonuje na rachunek bankowy Sprzedającego. W tytule przelewu należy podać numer zamówienia. W przypadku gdy rachunek bankowy Talia nie zostanie uznany uzgodnioną kwotą wymiana nie zostanie zrealizowana.

Jeśli Towar nabywany w wyniku dokonanej zamiany jest tańszy od zwracanego, Talia, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Towaru podlegającego wymianie, zwróci Klientowi różnicę w cenie na rachunek bankowy Zamawiającego.

X. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży/Zwrot Towarów

1. Klient ma prawo zwrotu Towaru zakupionego w Sklepie Internetowym Talia (odstąpienia od Umowy Sprzedaży) bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania Towaru.

2. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Klienta poprzez przesłanie pisemnego Oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży na adres: Talia Aldona Roszak, Firma Odzieżowa, ul. Trzebiatowska 29, 60-432 Poznań, oraz odesłanie Towaru wraz z dowodem zakupu.

3. Zwracany towar musi być w oryginalnym opakowaniu, nie może nosić śladów użytkowania oraz musi posiadać komplet metek. Towar używany, zniszczony lub niepełnowartościowy (niekompletny) zostanie odesłany na koszt Klienta.

4. Stosowny wzór formularza Oświadczenia odstąpienia od Umowy Sprzedaży stanowi załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu.

Wystarczy jednak oświadczenie Klienta złożone na zwykłej kartce papieru o treści:

„Odstępuję od Umowy Sprzedaży dotyczącej następujących rzeczy:

……………………………………………………………………………………………… nr zamówienia …………………………… zakupionych za pośrednictwem strony www.talia-fashion.pl .

Proszę o przelanie danej kwoty ………………….. na podany poniżej rachunek bankowy.

Podpis oraz czytelne dane osobowe, adres oraz numer rachunku do zwrotu.”

5. Przy rezygnacji z Towaru pieniądze zwrócone zostaną Klientowi przelewem na podany w oświadczeniu rachunek bankowy maksymalnie w ciągu 14dni.

6. Koszty odesłania zwracanego Towaru pokrywa Klient.

Klient nie ma prawa dokonywać zwrotu Towaru na koszt Sprzedającego. W przypadku przesłania przesyłki na koszt odbiorcy, cena podlegająca zwrotowi na rzecz Klienta, zostanie pomniejszona o zapłacone przez Sprzedającego koszty dostarczenia zwrotu.

7. Sprzedający ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu Towaru w przypadkach zwrotu uszkodzonego towaru lub dostarczenia do sklepu towaru niepełnowartościowego, tj. niekompletnego.

8. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji Zamawiającego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

Nie przyjmujemy zwrotów Towarów z Zamówień Indywidualnych – szytych na miarę, skracanych i przerabianych.

XI. Reklamacje (zgłoszenie niezgodności Towaru konsumpcyjnego z umową)

1. Reklamacje należy składać na adres: Talia Aldona Roszak, Firma Odzieżowa, ul. Trzebiatowska 29, 60-432 Poznań.

2. Składając reklamację należy dostarczyć do Sprzedawcy reklamowany Towar wraz z dowodem zakupu i zgłoszeniem reklamacyjnym (Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: adres kontaktowy, adres e-mail i numer telefonu, data nabycia Towaru, opis wady będącej podstawą złożenia reklamacji, data i okoliczności stwierdzenia wady, żądanie reklamującego, podpis).

Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych za pobraniem.

3. Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte powstałe z winy producenta.

4. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji i o rezultacie rozpatrzenia reklamacji zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w reklamacji lub smsem na podany numer telefonu.

5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca naprawi lub wymieni reklamowany Towar na nowy, pełnowartościowy, a gdy okaże się to niemożliwe zaproponuje obniżenie ceny lub zwróci wartość kupionego Towaru.

6. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, Towar zostanie odesłany do Klienta wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

XII. Dane osobowe

1. Administratorem bazy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego Talia jest Sprzedający.

2. Dane zbierane w celu realizacji zamówienia oraz polityki informacyjnej sklepu: Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, adres dostawy, ewentualnie dane firmy (Nazwa, adres, Numer NIP).

3. Podanie przez Klienta danych osobowych podczas składania Zamówienia jest dobrowolne, niemniej bez ich podania zakupy w Sklepie Internetowym Talia nie są możliwe (dot. danych oznaczonych jako obligatoryjne).

4. Podanie tych danych oznacza zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Sprzedającego w celu realizacji Umowy Sprzedaży oraz wykonania ciążących na Sprzedającym obowiązków prawnych, np.: wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, realizacja zwrotów i wymiany towarów, udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianych przepisami.

5. Przedmiotowe dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom trudniącym się dostarczaniem Towarów (podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską), z tym że zakres tego powierzenia nie może wykraczać poza dane konieczne dla dostarczenia Towaru Klientowi.

Przedmiotowe dane osobowe mogą być powierzane również do przetwarzania podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu dokonania zwrotów na rzecz Klientów.

Sprzedający może ujawniać dane osobowe stronom trzecim, które wykonują w jego imieniu ciążące na Sprzedającym obowiązki prawne, takie jak: wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych.

6. Każdy zarejestrowany w Sklepie Internetowym Talia Klient ma prawo dostępu do podanych przez niego informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych „RODO” (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz ich poprawiania, a ponadto służy mu prawo do kontroli przetwarzania podanych przez niego informacji stanowiących dane osobowe na zasadach określonych w tym rozporządzeniu, w tym w szczególności prawo do wniesienia, w przypadkach wymienionych w tym rozporządzeniu, pisemnego żądania ograniczenia przetwarzania, zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w przypadkach wymienionych w tym rozporządzeniu.

7. Sprzedawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Zamawiającego, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

8. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie, na podany przez niego adres e-mail lub nr telefonu, informacji handlowych pochodzących od Sprzedającego. Zgoda taka obejmuje również możliwość korzystania z automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr.171 poz. 1800 z późn.zm.).

9. Klient ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa.

XIII. Regulamin Kart Podarunkowych Talia

I. Definicje

 1. Wydawca – Talia Aldona Roszak, Firma Odzieżowa, ul. Trzebiatowska 29, 60-432 Poznań; NIP: 781-100-34-67, REGON: 632475113, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP prowadzonej przez Ministra Gospodarki;
 2. Sklep Internetowy Talia – teleinformatyczna platforma sprzedażowa działająca pod adresem http://www.talia-fashion.pl, prowadzona przez Talia, za pośrednictwem której Użytkownik może zakupić od Sprzedającego Towary;
 3. Karta Podarunkowa– Elektroniczna Karta Podarunkowa utrwalona w postaci cyfrowej (kod numeryczny/kod podarunkowy) umożliwiająca Użytkownikowi zapłatę za Towary znajdujące się w Sklepie Internetowym Talia;
 4. Nabywca– osoba, która w Sklepie Internetowym Talia dokonuje przekazania środków na rzecz Wydawcy w wysokości równej wartości Karty Podarunkowej, w zamian za co otrzymuje od Wydawcy Kartę Podarunkową;
 5. Użytkownik– Nabywca lub każdorazowy posiadacz Karty Podarunkowej, przedstawiający ją do realizacji w Sklepie Internetowym Talia;
 6. Towary– rzeczy oferowane do sprzedaży w Sklepie Internetowym Talia.

II. Postanowienia ogólne

 1. Karty Podarunkowe dostępne są w następujących nominałach: 100zł, 200zł, 300zł, 500zł, 1000zł.
 2. Wydawca może wprowadzać Karty Podarunkowe o innych nominałach bez konieczności zmiany niniejszego Regulaminu.
 3. Kartę Podarunkową można nabyć oraz zrealizować tylko w Sklepie Internetowym Talia.
 4. Wydanie przez Wydawcę Karty Podarunkowej Nabywcy ma miejsce wyłącznie poprzez jej zakup w Sklepie Internetowym Talia. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej o określonym nominale, a następnie do przyjmowania jej do realizacji.
 5. W zamian za otrzymaną Kartę Podarunkową, Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej danej Karty Podarunkowej. Zapłata za Kartę Podarunkową może zostać dokonana z wykorzystaniem jednej z form płatności dostępnych w Sklepie Internetowym Talia. Opcja płatności Za pobraniem nie jest dostępna.
 6. Środki pieniężne przekazane Wydawcy przez Nabywcę zgodnie z ust. 5 powyżej przechodzą w całości na własność Wydawcy w momencie wydania Karty Podarunkowej.
 7. Wartość Karty Podarunkowej wyrażona w PLN (Polskich Złotych) równa jest kwocie na niej zawartej.
 8. Karty Podarunkowej nie można nabyć przy użyciu drugiej Karty Podarunkowej.
 9. Przy zakupie Karty Podarunkowej nie działają żadne kody zniżkowe.
 10. Karta Podarunkowa zachowuje ważność przez okres dwunastu miesięcy od dnia jej wydania Nabywcy. W momencie wydania Karty Podarunkowej Nabywcy następuje jej aktywacja (Karta Podarunkowa nieaktywowana przez Wydawcę jest nieważna). Okres ważności Karty Podarunkowej nie może zostać przedłużony.
 11. Karta Podarunkowa może być realizowana wyłącznie po aktywacji w Sklepie Internetowym Talia, która następuje po sfinalizowaniu zakupu.
 12. Po zaksięgowaniu płatności, na podany przez Nabywcę e-mail zostanie wysłana wiadomość mailowa z grafiką do samodzielnego wydruku Karty Podarunkowej oraz aktywny Kod numeryczny/podarunkowy o wartości Karty Podarunkowej.
 13. Nabywca zobowiązany jest do podania prawidłowego adresu e-mail do dostawy karty upominkowej. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podany adres e-mail.
 14. Użytkownik przed przystąpieniem do realizacji Karty Podarunkowej zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz przestrzegania jego postanowień.

III. Korzystanie z Karty Podarunkowej

 1. Z Karty Podarunkowej mogą korzystać wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych w okresie ważności Karty Podarunkowej.
 2. Wydawca poinformuje Użytkownika, że Karta Podarunkowa:
  1. może być zrealizowana wyłącznie w Sklepie Internetowym Talia;
  2. nie podlega wymianie na środki pieniężne;
  3. posiada termin ważności, po którym nie może być zrealizowana (Karta Podarunkowa ważna jest przez okres 12 miesięcy od dnia wydania).
 3. Użytkownik dokonuje realizacji Karty Podarunkowej poprzez wpisanie kodu numerycznego Karty Podarunkowej w Sklepie Internetowym Talia w koszyku zakupowym na końcu zakupów. Kod obniża wartość koszyka. Kod z Karty nie obniża wartości dostawy, jedynie wartość Towarów.
 4. W momencie, gdy Użytkownik zawrze z Wydawcą umowę sprzedaży Towarów, przedstawiając do realizacji Kartę Podarunkową, suma pieniędzy zgromadzonych na Karcie Podarunkowej zostanie całkowicie przeznaczona na pokrycie ceny należnej Wydawcy za sprzedany Towar.
 5. W wypadku gdy cena Towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty Podarunkowej będzie wyższa niż ilość kwoty na Karcie Podarunkowej, Użytkownik zobowiązany będzie dopłacić różnicę inną formą płatności, przy czym w Sklepie Internetowym Talia Użytkownika obowiązują wskazane tam metody płatności.
 6. W wypadku, gdy cena Towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty Podarunkowej będzie niższa niż kwota łączna za nabyte Towary różnica ta nie będzie zwracana. Niewykorzystane środki z Karty Podarunkowej zostaną zapisane w postaci nowego kodu. Kod zostanie wysłany na wskazany adres e-mailowy Użytkownika.
 7. Nie jesteśmy zobowiązani do zwrotu na rzecz osoby realizującej Kartę Podarunkową, jakichkolwiek kwot z tytułu różnic pomiędzy ceną brutto wydawanego towaru a wartością nominalną Karty Podarunkowej.
 8. Karta Podarunkowa jest kartą jednorazowego użytku. Dokonując zakupu przy użyciu Karty Podarunkowej Użytkownik zobowiązany jest do wpisania kodu numerycznego znajdującego się na Karcie Podarunkowej. Podany kod jest kodem jednorazowego użytku.
 9. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej po upływie terminu ważności Karty Podarunkowej.
 10. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne.
 11. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe, które zostały utracone po ich wydaniu Nabywcy.
 12. W wypadku utraty lub kradzieży Karty Podarunkowej Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia.
 13. W wypadku, gdy pomimo upływu terminu ważności Karty Podarunkowej kwota zawarta na Karcie Podarunkowej pozostanie niewykorzystana, Użytkownik nie ma prawa żądać od Wydawcy zwrotu środków pieniężnych przekazanych Wydawcy.
 14. W wypadku Odstąpienia od umowy sprzedaży obejmującej Towary nabyte w Sklepie Internetowym Talia przy użyciu Karty Podarunkowej na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 134), Użytkownik otrzyma od Wydawcy nową Kartę Podarunkową, odpowiadającą wartości kwoty poprzedniej Karty Podarunkowej. Jeżeli cena nabywanych Towarów przewyższała wartość Karty Podarunkowej i Użytkownik uiszczał różnicę przy wykorzystaniu innej metody płatności, kwota ta zostanie zwrócona przez Wydawcę na konto Użytkownika. Karta Podarunkowa Talia, którą Wydawca wyda Użytkownikowi zgodnie z postanowieniem niniejszego paragrafu będzie miała dwunastomiesięczny okres ważności, licząc od dnia jej wydania.

IV. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi będą rozpatrywane przez Wydawcę w drodze pisemnej w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika.

V. Odstąpienie od umowy (zwrot Karty Podarunkowej)

 1. Nabywca, który nabył Kartę Podarunkową za pośrednictwem Sklepu Internetowego, Talia może odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od objęcia jej w posiadanie (otrzymania emaila z aktywnym kodem podarunkowym), poprzez złożenie Wydawcy stosownego oświadczenia o odstąpieniu. W tym celu należy wysłać email z Oświadczeniem i numerem konta do zwrotu. Nie ma potrzeby wysyłania nam Karty. Kod z Karty podarunkowej zostanie anulowany.
 2. Jeżeli Karta Podarunkowa została wykorzystana w całości lub części do dnia, w którym upływa termin do odstąpienia od umowy, Wydawca nie zwróci Nabywcy kwoty stanowiącej równowartość wartości Karty Podarunkowej, która została zrealizowana.
 3. Odstępując od umowy o Kartę Podarunkową Nabywca zobowiązuje się, że do czasu anulowania kodu z Karty Podarunkowej nie skorzysta z Karty Podarunkowej. Jeżeli w okresie między złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy o Kartę Podarunkową a anulowaniem kodu z Karty Podarunkowej, Nabywca zrealizował Kartę Podarunkową, Wydawca będzie zwolniony z obowiązku zwrotu Nabywcy kwoty zapłaconej za wydanie Karty Podarunkowej.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy.
 2. Karta Podarunkowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego ani kartą płatniczą.
 3. Wydanie Karty Podarunkowej Talia Użytkownikowi nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Użytkownik otrzyma, w momencie dokonania wpłaty pisemne pokwitowanie (notę księgową) niestanowiące paragonu fiskalnego ani faktury VAT.
 4. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Kart Podarunkowych w przypadku zaistnienia zmian organizacyjnych lub prawnych Wydawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do Regulaminu i zmiany funkcjonalności Sklepu Internetowego Talia mających zastosowanie do Regulaminu. Zmienione warunki Regulaminu Kart Podarunkowych zostaną udostępnione na stronie internetowej talia-fashion.pl.
 5. Wydawca zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia wydawania Kart Podarunkowych w każdym czasie bez podania przyczyny. O zawieszeniu lub zakończeniu Wydawca poinformuje Użytkowników programu Kart Podarunkowych przez stronę internetową www.talia-fashion.pl
 6. Użytkownicy Kart Podarunkowych nabytych do dnia zawieszenia lub zakończenia programu będą mogli korzystać z nich na dotychczasowych warunkach.
 7. Zasady nabywania Towarów w Sklepie Internetowym uregulowane są w regulaminie Sklepu Internetowego Talia znajdującego się pod adresem: Regulamin – Talia Fashion (talia-fashion.pl)
 8. Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników określone są w Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej: Polityka Prywatności – Talia Fashion (talia-fashion.pl)
 9.  Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w Sklepie Internetowym Talia.

XIV. Postanowienia końcowe

1. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.

2. Każdy Klient ma w każdej chwili dostęp do aktualnego Regulaminu poprzez „kliknięcie” linku „Regulamin” umieszczonego na stronie Sklepu Internetowego Talia.

3. Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu i jest każdorazowo związany postanowieniami Regulaminu w chwili dokonywania Zamówienia, zarówno za pośrednictwem Sklepu Internetowego Talia działającego pod adresem http://www.talia-fashion.pl, telefonicznie (+48 61 8488 091), jak i e-mailowo na adres: [email protected] .

4. Wszystkich Klientów obowiązuje Regulamin w języku polskim – wersje językowe są jedynie jego tłumaczeniem.

5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują Klienta od momentu ich zaakceptowania podczas logowania się do Sklepu Internetowego (dot. Klientów, którzy zarejestrowali się w Sklepie Internetowym). Zmiany Regulaminu nie mają zastosowania do Zamówień złożonych przed taką zmianą; Zamówienie jest wówczas realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.

6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w Sklepie w wyniku utraty lub ujawnienia przez Klienta loginu lub hasła do takiego konta.

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.

8. Kwestie sporne, jeśli Klient wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Klienta. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 r.

Załącznik nr 1

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość