I. DEFINICJE

 1. Wydawca – Talia Aldona Roszak, Firma Odzieżowa, ul. Trzebiatowska 29, 60-432 Poznań; NIP: 781-100-34-67, REGON: 632475113, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP prowadzonej przez Ministra Gospodarki;
 2. Sklep Internetowy Talia – teleinformatyczna platforma sprzedażowa działająca pod adresem http://www.talia-fashion.pl, prowadzona przez Talia, za pośrednictwem której Użytkownik może zakupić od Sprzedającego Towary;
 3. Karta Podarunkowa – Elektroniczna Karta Podarunkowa utrwalona w postaci cyfrowej (kod numeryczny/kod podarunkowy) umożliwiająca Użytkownikowi zapłatę za Towary znajdujące się w Sklepie Internetowym Talia;
 4. Nabywca – osoba, która w Sklepie Internetowym Talia dokonuje przekazania środków na rzecz Wydawcy w wysokości równej wartości Karty Podarunkowej, w zamian za co otrzymuje od Wydawcy Kartę Podarunkową;
 5. Użytkownik – Nabywca lub każdorazowy posiadacz Karty Podarunkowej, przedstawiający ją do realizacji w Sklepie Internetowym Talia;
 6. Towary – rzeczy oferowane do sprzedaży w Sklepie Internetowym Talia.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Karty Podarunkowe dostępne są w następujących nominałach: 100zł, 200zł, 300zł, 500zł, 1000zł.
 2. Wydawca może wprowadzać Karty Podarunkowe o innych nominałach bez konieczności zmiany niniejszego Regulaminu.
 3. Kartę Podarunkową można nabyć oraz zrealizować tylko w Sklepie Internetowym Talia.
 4. Wydanie przez Wydawcę Karty Podarunkowej Nabywcy ma miejsce wyłącznie poprzez jej zakup w Sklepie Internetowym Talia. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej o określonym nominale, a następnie do przyjmowania jej do realizacji.
 5. W zamian za otrzymaną Kartę Podarunkową, Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej danej Karty Podarunkowej. Zapłata za Kartę Podarunkową może zostać dokonana z wykorzystaniem jednej z form płatności dostępnych w Sklepie Internetowym Talia. Opcja płatności Za pobraniem nie jest dostępna.
 6. Środki pieniężne przekazane Wydawcy przez Nabywcę zgodnie z ust. 5 powyżej przechodzą w całości na własność Wydawcy w momencie wydania Karty Podarunkowej.
 7. Wartość Karty Podarunkowej wyrażona w PLN (Polskich Złotych) równa jest kwocie na niej zawartej.
 8. Karty Podarunkowej nie można nabyć przy użyciu drugiej Karty Podarunkowej.
 9. Przy zakupie Karty Podarunkowej nie działają żadne kody zniżkowe.
 10. Karta Podarunkowa zachowuje ważność przez okres dwunastu miesięcy od dnia jej wydania Nabywcy. W momencie wydania Karty Podarunkowej Nabywcy następuje jej aktywacja (Karta Podarunkowa nieaktywowana przez Wydawcę jest nieważna). Okres ważności Karty Podarunkowej nie może zostać przedłużony.
 11. Karta Podarunkowa może być realizowana wyłącznie po aktywacji w Sklepie Internetowym Talia, która następuje po sfinalizowaniu zakupu.
 12. Po zaksięgowaniu płatności, na podany przez Nabywcę e-mail zostanie wysłana wiadomość mailowa z grafiką do samodzielnego wydruku Karty Podarunkowej oraz aktywny Kod numeryczny/podarunkowy o wartości Karty Podarunkowej.
 13. Nabywca zobowiązany jest do podania prawidłowego adresu e-mail do dostawy karty upominkowej. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podany adres e-mail.
 14. Użytkownik przed przystąpieniem do realizacji Karty Podarunkowej zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz przestrzegania jego postanowień.

III. KORZYSTANIE Z KARTY PODARUNKOWEJ

 1. Z Karty Podarunkowej mogą korzystać wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych w okresie ważności Karty Podarunkowej.
 2. Wydawca poinformuje Użytkownika, że Karta Podarunkowa:
  1. może być zrealizowana wyłącznie w Sklepie Internetowym Talia;
  2. nie podlega wymianie na środki pieniężne;
  3. posiada termin ważności, po którym nie może być zrealizowana (Karta Podarunkowa ważna jest przez okres 12 miesięcy od dnia wydania).
 3. Użytkownik dokonuje realizacji Karty Podarunkowej poprzez wpisanie kodu numerycznego Karty Podarunkowej w Sklepie Internetowym Talia w koszyku zakupowym na końcu zakupów. Kod obniża wartość koszyka. Kod z Karty nie obniża wartości dostawy, jedynie wartość Towarów.
 4. W momencie, gdy Użytkownik zawrze z Wydawcą umowę sprzedaży Towarów, przedstawiając do realizacji Kartę Podarunkową, suma pieniędzy zgromadzonych na Karcie Podarunkowej zostanie całkowicie przeznaczona na pokrycie ceny należnej Wydawcy za sprzedany Towar.
 5. W wypadku gdy cena Towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty Podarunkowej będzie wyższa niż ilość kwoty na Karcie Podarunkowej, Użytkownik zobowiązany będzie dopłacić różnicę inną formą płatności, przy czym w Sklepie Internetowym Talia Użytkownika obowiązują wskazane tam metody płatności.
 6. W wypadku, gdy cena Towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty Podarunkowej będzie niższa niż kwota łączna za nabyte Towary różnica ta nie będzie zwracana. Niewykorzystane środki z Karty Podarunkowej zostaną zapisane w postaci nowego kodu. Kod zostanie wysłany na wskazany adres e-mailowy Użytkownika.
 7. Nie jesteśmy zobowiązani do zwrotu na rzecz osoby realizującej Kartę Podarunkową, jakichkolwiek kwot z tytułu różnic pomiędzy ceną brutto wydawanego towaru a wartością nominalną Karty Podarunkowej.
 8. Karta Podarunkowa jest kartą jednorazowego użytku. Dokonując zakupu przy użyciu Karty Podarunkowej Użytkownik zobowiązany jest do wpisania kodu numerycznego znajdującego się na Karcie Podarunkowej. Podany kod jest kodem jednorazowego użytku.
 9. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej po upływie terminu ważności Karty Podarunkowej.
 10. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne.
 11. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe, które zostały utracone po ich wydaniu Nabywcy.
 12. W wypadku utraty lub kradzieży Karty Podarunkowej Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia.
 13. W wypadku, gdy pomimo upływu terminu ważności Karty Podarunkowej kwota zawarta na Karcie Podarunkowej pozostanie niewykorzystana, Użytkownik nie ma prawa żądać od Wydawcy zwrotu środków pieniężnych przekazanych Wydawcy.
 14. W wypadku Odstąpienia od umowy sprzedaży obejmującej Towary nabyte w Sklepie Internetowym Talia przy użyciu Karty Podarunkowej na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 134), Użytkownik otrzyma od Wydawcy nową Kartę Podarunkową, odpowiadającą wartości kwoty poprzedniej Karty Podarunkowej. Jeżeli cena nabywanych Towarów przewyższała wartość Karty Podarunkowej i Użytkownik uiszczał różnicę przy wykorzystaniu innej metody płatności, kwota ta zostanie zwrócona przez Wydawcę na konto Użytkownika. Karta Podarunkowa Talia, którą Wydawca wyda Użytkownikowi zgodnie z postanowieniem niniejszego paragrafu będzie miała dwunastomiesięczny okres ważności, licząc od dnia jej wydania.

IV. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi będą rozpatrywane przez Wydawcę w drodze pisemnej w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika.

V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY (ZWROT KARTY PODARUNKOWEJ)

 1. Nabywca, który nabył Kartę Podarunkową za pośrednictwem Sklepu Internetowego, Talia może odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od objęcia jej w posiadanie (otrzymania emaila z aktywnym kodem podarunkowym), poprzez złożenie Wydawcy stosownego oświadczenia o odstąpieniu. W tym celu należy wysłać email z Oświadczeniem i numerem konta do zwrotu. Nie ma potrzeby wysyłania nam Karty. Kod z Karty podarunkowej zostanie anulowany.
 2. Jeżeli Karta Podarunkowa została wykorzystana w całości lub części do dnia, w którym upływa termin do odstąpienia od umowy, Wydawca nie zwróci Nabywcy kwoty stanowiącej równowartość wartości Karty Podarunkowej, która została zrealizowana.
 3. Odstępując od umowy o Kartę Podarunkową Nabywca zobowiązuje się, że do czasu anulowania kodu z Karty Podarunkowej nie skorzysta z Karty Podarunkowej. Jeżeli w okresie między złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy o Kartę Podarunkową a anulowaniem kodu z Karty Podarunkowej, Nabywca zrealizował Kartę Podarunkową, Wydawca będzie zwolniony z obowiązku zwrotu Nabywcy kwoty zapłaconej za wydanie Karty Podarunkowej.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy.
 2. Karta Podarunkowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego ani kartą płatniczą.
 3. Wydanie Karty Podarunkowej Talia Użytkownikowi nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Użytkownik otrzyma, w momencie dokonania wpłaty pisemne pokwitowanie (notę księgową) niestanowiące paragonu fiskalnego ani faktury VAT.
 4. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Kart Podarunkowych w przypadku zaistnienia zmian organizacyjnych lub prawnych Wydawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do Regulaminu i zmiany funkcjonalności Sklepu Internetowego Talia mających zastosowanie do Regulaminu. Zmienione warunki Regulaminu Kart Podarunkowych zostaną udostępnione na stronie internetowej talia-fashion.pl.
 5. Wydawca zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia wydawania Kart Podarunkowych w każdym czasie bez podania przyczyny. O zawieszeniu lub zakończeniu Wydawca poinformuje Użytkowników programu Kart Podarunkowych przez stronę internetową www.talia-fashion.pl
 6. Użytkownicy Kart Podarunkowych nabytych do dnia zawieszenia lub zakończenia programu będą mogli korzystać z nich na dotychczasowych warunkach.
 7. Zasady nabywania Towarów w Sklepie Internetowym uregulowane są w regulaminie Sklepu Internetowego Talia znajdującego się pod adresem: Regulamin – Talia Fashion (talia-fashion.pl)
 8. Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników określone są w Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej: Polityka Prywatności – Talia Fashion (talia-fashion.pl)
 9.  Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w Sklepie Internetowym Talia.