1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady ochrony prywatności (tj. zasady gromadzenia, wykorzystywania, przetwarzania i ochrony) danych osobowych Klientów (zwanych dalej „Użytkownicy”) Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem elektronicznym www.talia-fashion.pl (dalej jako: „Serwis”), stanowiącego własność firmy Talia z siedzibą w Poznaniu.

Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) jest Talia Aldona Roszak Firma Odzieżowa z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Trzebiatowska 29, 60-432 Poznań, NIP: 7811003467, REGON: 632475113, adres e-mail: [email protected] nr telefonu: +48 61 8488091, właściciel Serwisu, zwany dalej „Administratorem”.

 

Użytkownikami Serwisu są jego Klienci, tj. osoby korzystające z usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu, określonych w Regulaminie Sklepu Talia („Regulamin”). Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu.

 1. ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH

Administrator zbiera dane osobowe Użytkowników w zakresie wymaganym do realizacji zamówień złożonych za pośrednictwem Serwisu, dokonania rejestracji w Serwisie lub realizacji innych usług określonych w Regulaminie.

Zakres zbieranych danych obejmuje: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numer rachunku bankowego, adres zamieszkania, adres dostawy obejmujący: ulicę, kod pocztowy, miejscowość, kraj, ewentualnie dane firmy (nazwa firmy, adres, numer NIP). Zakres przetwarzanych danych uzależniony jest od rodzaju usługi wybranej przez Użytkownika.

 1. CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu:

  • umożliwienia Użytkownikom korzystania z Serwisu, przez co należy rozumieć realizację usług świadczonych zgodnie z Regulaminem, w tym w szczególności zamówień złożonych w sklepie internetowym Administratora, zapewnienie kontaktu z Użytkownikiem, wystawianie faktur, realizację zwrotów, wymian oraz obsługę reklamacyjną;
  • rejestracji konta w sklepie internetowym Administratora, zapewnienia obsługi tego konta i transakcji dokonywanych przez Użytkowników, w tym również rozwiązywania problemów technicznych;
  • prowadzenie marketingu bezpośredniego usług świadczonych przez Administratora, w tym przede wszystkim realizacji dobrowolnej usługi bezpłatnego newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219);
  • przeprowadzania organizowanych przez Administratora konkursów, programów lojalnościowych czy akcji promocyjnych;
  • zapewniania bezpieczeństwa usług świadczonych przez Administratora drogą elektroniczną, w tym w szczególności w celu egzekwowania przestrzegania przez Użytkowników Regulaminu oraz zapobiegania i przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom;
  • wykonywania obowiązków wynikających wprost z obowiązujących przepisów prawa;
  • statystycznym i archiwizacyjnym;
  • dochodzenia roszczeń wynikających z prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej.

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników jedynie w celach wskazanych powyżej.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu świadczenia przez Administratora usług za pośrednictwem Serwisu.

 1. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników na podstawie następujących przepisów:

 • 4.1.1 art. 6 ust. 1 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 • 4.1.2 art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • 4.1.3 art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 1. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

 Dane osobowe Użytkowników gromadzone są w siedzibie Administratora, tj. pod adresem: Talia Aldona Roszak Firma Odzieżowa, ul. Trzebiatowska 29, 60-432 Poznań.

Użytkownikowi przysługuje prawo do:

  • wglądu do dotyczących jego danych osobowych przechowywanych przez Administratora;
  • żądania poprawiania danych osobowych, jeżeli uważa, że przechowywane przez Administratora dane osobowe są nieaktualne, niekompletne lub nieprawdziwe;
  • żądania ograniczania przetwarzania danych osobowych;
  • żądania usunięcia danych osobowych;
  • żądania wydania kopii danych osobowych;
  • zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO;
  • żądania przeniesienia danych osobowych innemu administratorowi danych osobowych, o ile jest to technicznie możliwe;
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),

Realizacji żądania usunięcia danych osobowych Użytkownik może dokonać poprzez złożenie Administratorowi właściwego oświadczenia woli:

  • drogą pocztową na adres siedziby Administratora (ul. Trzebiatowska 29, 60-432 Poznań);
  • za pomocą poczty elektronicznej na adres: [email protected].

Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

 1. MECHANIZM COOKIES

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.

Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego, np. Facebook.com.
 • optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

W ramach Serwisu wykorzystywane są dwa typy plików cookies „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym  Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

Samo wysłanie plików Cookies do przeglądarki w żaden sposób nie może naruszać prywatności Użytkownika. Informacje zawarte w plikach Cookies wykorzystywane mogą być jedynie przez stronę internetową, z której zostały wysłane. Pliki cookies nie zawierają danych osobowych ani informacji poufnych.

Administrator zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania ze strony internetowej Serwisu. Administrator oświadcza, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną udostępnione żadne dane identyfikujące Użytkowników.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1907), Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików Cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 1. ADRES IP

Administrator zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP odwiedzających stronę internetową Serwisu, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notowanych jest najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu strony internetowej Serwisu.

 1. DOSTĘP DO BAZY DANYCH OSÓB TRZECICH

Dane osobowe Użytkowników nie będą udostępniane przez Administratora innym podmiotom ani osobom trzecim z wyjątkiem przypadków, gdy:

 • Użytkownik wyrazi na to zgodę;
 • jest to konieczne w celu realizacji usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu, tj. dane osobowe Użytkowników mogą być udostępnianie podmiotom prowadzącym: działaność pocztową (Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie) lub kurierską (DPD Polska Sp. z o.o.), operatorzy płatności (banki, instytucje płatnicze, Dotpay Sp. z o.o. & eCard), obsługę rachunkową itp. W tym przypadku Administrator udostępnia tylko te dane osobowe, które są niezbędne w celu realizacji ww. usług. Więcej informacji na temat sposobu, w jakim podmioty te wykorzystują dane osobowe Użytkowników można znaleźć w ich politykach prywatności i plików cookies;
 • jest to konieczne z uwagi na wykrywanie oszustw i zapobiegania im, a także rozwiązywania innych problemów dotyczących oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych;
 • jest to wymagane obowiązującymi przepisami prawa lub uzasadnionym żądaniem instytucji państwowych oraz organów wymiaru sprawiedliwości.

Dodatkowo, Administrator może udostępnić dane osobowe Użytkowników podmiotom, które upoważnił lub którym powierzył przetwarzanie danych osobowych, tj.:

 • dostawcom usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez Administratora roszczeń związanych z prowadzona działalnością gospodarczą;
 • dostawcom usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających Administratorowi świadczenie usług za pośrednictwem Serwisu;
 • pracownikom i współpracownikom.
 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego świadczenia usług w ramach Serwisu, a także przez okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych przysługujących Administratorowi względem Użytkownika.

 1. ZABEZPIECZENIA ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z wymogami RODO oraz innych obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, które uzupełniają i/lub wdrażają RODO, w tym przede wszystkim że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

 1. KONTAKT Z NAMI

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres siedziby Administratora (ul. Trzebiatowska 29, 60-432 Poznań) lub na adres e-mail: [email protected]

 1. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Używanie naszego serwisu jest jednoznaczne z akceptacją Polityki Prywatności. Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji. Data: 25.05.2018 r.